// Statements


Privacyverklaring Lucas en Lucas V.O.F.                                             

 

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Lucas en Lucas geleverde producten en diensten.

 

Lucas en Lucas V.O.F., gevestigd aan de Rijnstraat 12, 5046 AN te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lucas en Lucas verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Lucas en Lucas van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Lucas en Lucas in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres

Verwerkt Lucas en Lucas ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Lucas en Lucas verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Lucas en Lucas, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Lucas en Lucas. Bijvoorbeeld om u via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Lucas en Lucas. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Lucas en Lucas gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Lucas en Lucas zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang gegevens bewaard blijven

Lucas en Lucas zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Lucas en Lucas verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld de accountant, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Lucas en Lucas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@lucasenlucas.com

 

Beveiliging

Lucas en Lucas hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Lucas en Lucas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Lucas en Lucas toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Lucas en Lucas gebruik maakt van de diensten van derden, zal Lucas en Lucas in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Lucas en Lucas u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via

info@lucasenlucas.com

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@lucasenlucas.com

 

Lucas en Lucas V.O.F. | KvK: 681 2094

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018.

Studio / Office

Lucas & Lucas

Pironstraat 11

5041 GJ Tilburg

The Netherlands

 

Phone

+31(0)6-19858959

+31(0)6-41252353

 

E-mail

info@lucasenlucas.com

 

Chamber of Commerce:

5681 2094

 

VAT

NL852313317.B01

 

Office hours

9:00 - 17:30 (CET)

Visits by appointment onlyIf you still have questions after reading the above information, 

please send us an email: info@lucasenlucas.com